• Target Namespace: urn:uddi-org:vs_v3
 • Location: http://uddi.org/schema/uddi_v3valueset.xsd  (XML)
 • Imported Schema Locations
  http://uddi.org/schema/uddi_v3.xsd
  Imported Namespaces
  urn:uddi-org:api_v3
  Referenced Namespaces
  http://www.w3.org/2001/XMLSchema
  urn:uddi-org:api_v3
  urn:uddi-org:vs_v3
   Collapse Types (1)
   Collapse Elements (1)
  Generated by XSDdoc 2.0 ©